Algemene voorwaarden

Almety Self Care Beauty Center
Adres: Pastoor van Spaandonkstraat 30 Breda
KvK: 66865786


Artikel 1: Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Almety en een cliënt waarop Almety deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.


Artikel 2: Inspanning Praktijk

2.1 De specialist zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2.2 De cliënt zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan de specialist worden verteld.
2.3 Almety is NIET aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, dat is ontstaan doordat de cliënt niet de juiste of volledige gegevens heeft verstrekt over lichamelijke aandoeningen en medicijn gebruik aan de specialist.
2.4 De specialist zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling.


Artikel 3: Afspraken

3.1 De cliënt moet bij verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan Almety melden.
3.2 Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Almety het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt doorberekenen.
3.3 Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt mag de specialist de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt

doorberekenen.
3.4 Indien de cliënt bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk aankomt, mag de specialist de gehele afspraak annuleren en toch het gehele honorarium van de behandeling aan de cliënt

doorberekenen.
3.5 Almety moet bijverhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vierentwintig uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.
3.6 Als er binnen een termijn van een week een nieuwe afspraak wordt gemaakt en nagekomen wordt, vervalt de facturatie van artikel 3.2.
3.7 Beide partijen hoeven zich niet aan de verplichtingen van leden 2 en 6 te houden, indien zij verhinderd zijn door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.


Artikel 4: Persoonsgegevens en Privacy

4.1 De cliënt voorziet de specialist bij de eerste behandeling van alle gegevens waarvan de specialist aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandeling.
4.2 De specialist neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op en verwerkt ze op een klantenkaart die dan weer worden verwerkt in een klantenbestand.
4.3 De specialist is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
4.4 De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de specialist verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


Artikel 5: Betaling

5.1 Almety vermeldt alle prijzen van de behandelingen en de producten zichtbaar op de website van www.almety.com
5.2 De gemelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.
5.3 Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.
5.4 De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per PIN te voldoen.


Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1 Almety is NIET aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, dat is ontstaan doordat de cliënt niet de juiste of volledige gegevens heeft verstrekt over lichamelijke aandoeningen en medicijn gebruik aan de speci
6.2 Almety is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegebracht naar de praktijk.
6.3 Dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of grove schuld van ALMETY zelf.


Artikel 7: Klachten

7.1 Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk, doch binnen twee weken na ontdekking zowel mondeling als schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van ALMETY.
7.2 Almety moet de klager binnen 5 werkdagen adequaat antwoord geven.
7.3 Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal ALMETY de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.
7.4 Indien een klacht over de producten gegrond is zal de praktijk het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden, zie artikel 8.
7.5 Indien Almety en de klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

Klachten afhandeling via de geschillencommissie.

Als beroep lid van de Vereniging De geschillencommissie Zorg voldoe ik aan de geldende eisen en voorwaarden qua klachtenreglement en aansluiting bij een geschillencommissie zoals gesteld in de Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg (WKKGZ). Het oogmerk van deze wet is de positie van consumenten te versterken.
Mocht u een klacht hebben waar we na overleg niet uitkomen of die u niet direct met mij wil bespreken, dan kunt u gebruikmaken van de gratis klachtenfunctionaris van de Geschillencommissie door contact op te nemen met het secretariaat:  www.degeschillencommissiezorg.nl
Het secretariaat geeft de ontvangen informatie rechtstreeks door aan de interne klachtenfunctionaris die contact met u opneemt. De klachtenfunctionaris ondersteunt bij het formuleren van de klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. De klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.


Artikel 8: Garantie

8.1 De cliënt is op de hoogte gebracht door de specialist over het resultaat van de behandeling en de tijdsduur van het effect van de behandeling of producten.
8.2 De cliënt krijgt geen garantie indien men andere producten gebruikt dan door de specialist geadviseerde producten.
8.3 De cliënt krijgt geen garantie indien men de adviezen voor thuisverzorging niet heeft opgevolgd.
8.4 De cliënt krijgt geen garantie als men advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
8.5 De cliënt krijgt geen garantie indien men de producten niet volgens het advies van de specialist heeft gebruikt.
8.6 Na een behandeling kan de huid een reactie geven de cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.


Artikel 9: Specialisatie

9.1 Afhankelijk van uw zorgverzekeraar en de polisvoorwaarden worden een aantal behandelingen door hen geheel of gedeeltelijk vergoed.
9.2 De cliënt betaalt het gehele honorarium van de behandeling aan de specialist.
9.3 De specialist zorgt voor een factuur met daarop de juiste informatie voor de zorgverzekeraar.
9.4 De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het indienen van de declaratie bij de zorgverzekeraar.
9.5 De cliënt dient zelf rekening te houden met het eigen risicobedrag van hun zorgverzekeraar.
9.6 Almety is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het verder afhandelen van de declaratie aan de zorgverzekeraar.


Artikel 10: Beschadiging en diefstal

10.1 Almety heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien, de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
10.2 Almety meldt diefstal altijd bij de politie.


Artikel 11: Behoorlijk gedrag

11.1 De cliënt behoort zich in de praktijk te gedragen volgens algemene aanvaarde normen.
11.2 Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de specialist het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder verdere opgaaf van redenen.
11.3 Er wordt van de cliënt verwacht dat zij zich houden aan de persoonlijke hygiëne regels.
11.4 Uit voorzorgsmaatregel géén kinderen onder de 12 jaar toegestaan.
11.5 Gelieve geen extra bezoek mee te nemen in verband met de vereiste concentratie, die wij nodig hebben voor de behandeling.


Artikel 12: Recht

12.1 Op elke overeenkomst tussen Almety en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Almety.
12.3 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
12.4 Van toepassing is steeds de laatst gepubliceerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.


Artikel 13: Producten verkopen en Webwinkel

13.1 Op productverkopen in de webwinkel vanALMETY, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
13.2 Daar waar deze algemene voorwaarden afwijken van de algemene voorwaarden webwinkel, zijn de algemene voorwaarden webwinkel leidend.


Artikel 14: Cadeaubon

14.1 Deze is niet inwisselbaar tegen contant geld en dient in één keer gebruikt te worden.
14.2 1 jaar geldig na uitgifte van deze bon .


Artikel 15: Content & Afbeeldingen

15.1 Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Almety is echter niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website, zoals prijzen, kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en wijzigingen kunnen ten alle tijden zonder kennisgeving worden aangebracht.

15.2Afbeeldingen

Alle afbeeldingen op de website van Almety zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet worden gebruikt door derden.


Artikel 16: Gezondheidsverklaring

16.1 Cliënt dient de gezondheidsverklaring/toestemmingsformulier van Almety naar waarheid in te vullen indien dit niet gebeurd, is de schade voor eigen risico van de cliënt.

16.2 Cliënt dient aan Almety veranderingen in hun gezondheid te melden.